Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Rauman Taitoluistelijat, ja sen kotipaikka on Rauma


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia taitoluistelun kilpailu- ja harrastustoiminnan järjestämisestä sekä tarjota mahdollisuuden hyvän perusluistelutaidon saavuttamiseen paikkakunnan ja ympäristökuntien lapsille, nuorille ja aikuisille.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa mahdollisuuksien mukaan jäsenilleen ohjausta ja valmennusta harrastajatasosta SM-tason luisteluun niin, että kaikille lajista kiinnostuneille löytyisi oma ryhmänsä, antaa tietopuolista opetusta, toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja, juhlia yms.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:


- toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. 

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

- järjestää maksullisia huvi-, juhla- ja muita samantyyppisiä tapahtumia

- kerätä kausi-, kannatusjäsenmaksuja

- järjestää pienimuotoista talkootoimintaa seuran tukemiseksi


3. Jäsenet


Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.


Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.


Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan heti, mutta meneillään olevan kauden jäsenmaksua ei palauteta.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 – 7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen toimintakausi eli elokuun ensimmäisestä päivästä heinäkuun viimeiseen päivään.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin taikka kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa henkilölle oikeuden yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.


8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on elokuun ensimmäisestä päivästä heinäkuun viimeiseen päivään.  


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.


9 Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-kesäkuussa.


Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-joulukuussa.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköisellä viestintävälineellä.


11 Varsinaiset kokoukset:


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat


1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7.    Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiatMikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.